7zX 1.7.1

7zX 1.7.1

Sixty Five – Freeware – Windows Mac
7zX is a file compression tool for Mac OS X. It can compress and decompress the 7z file format used by 7-Zip.

Tổng quan

7zX là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Sixty Five.

Phiên bản mới nhất của 7zX là 1.7.1, phát hành vào ngày 11/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/12/2014.

7zX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

7zX Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.